асимтоматичен

болест без симтоми и усложнения

биопсия

Със специален инструмент се отнема тъкан и се изследва микроскопски. Точното наименование обикновено се свързва с името на инструмента – тънкоиглена биопсия и или с мястото, от което се отнема тъкан - биопсия на лигавицата

диагностика

обобщено понятие за всички изследвания, които трябва да бъдат проведени, за да се констатира дадено заболяване

ендокринен

( от гръцки endo = вътрешен, krin = отделям ) Еднокринните жлези отделят в тялото, образувани от тях секрети, например щитовидната жлеза отделя хормони в кръвта.

ендокринология

наука за хормоните

ендоскоп

подвижен маркуч, койт се използва за провеждане на ендоскопско изследване.

ендоскопия

Кухите места в човешкия организъм и кухите органи могат да бъдат осветени и наблюдавани с помощта на подвижен маркуч (шлаух). В маркуча се вгражда оптична система. По време на ендоскопско изследване може да се вземе проба от тъкан (биопсия) или да се проведе ендоскопска операция. Възможно е комбинация между ендоскопия и рентгенова снимка или ехография.

епител

Еднослоен или многослоен, който покрива вътрешните и външните повърхности на тялото.

ехография

Метод за визуализиране и диагностика, който използва отразяването на ултразвуковите вълни, излъчвани от апарата, от различините тъкани и органи на тялото. Няма облъчване на организма и при нужда изследването може да бъде повторено.

еутиреоидна струма

Eu = нормално, струма с нормална функция

жлеза

Орган, който образува специфични вещества, секрети, които отделя навън (в устната кухина), в тялото в кръвта или в лимфната течност ( щитовидната жлеза).

инвазивен

при операции: проникване в органа или тъканта

при тумори: проникващ и разпространяващ се в съседните тъкани

калцитонин

хормон, който се образува в щитовидната жлеза и също регулирасъдържанието на калции в кръвта.

карцином

тумор, който възниква от покривната тъкан (от епитела). Карциномите биват различни видове в зависимост от вида на тъканта и от бързината, с която нарастват.

Например аденокарциномите, произхождат от тъканите на жлезите

компютърна томография

Компютърен радиодиагностичен метод за създаване на картини на разрези (напречни и надлъжни) на човешкото тяло. Посредством рентгеновите вълни, които минават през тъканите и слоевете, чрез математически модел се създава картина на мястото обект на изследването.

ларингоскопия

Изследване на ларингса с помощта на огледала - индиректна ларингоскопия - или чрез използването на ларингоскоп (специален шлаух с монтирана оптична система) – директна ларингоскопия.

лимфа

Лимфата е движеща се течност, която идва от кръвта и се връща по лимфните съдове отново в кръвообращението. Лимфата се образува по следния начин: водата и съставки на кръвната плазма без плазмените белтъци преминават през стените на капилярите и попадат в микроскопичните пространства между клетките на органите. Попаднала там, течността вече се нарича междуклетъчна, или тъканна течност. По-голямата част от нея се връща обратно през венозната част на капилярите в кръвта. В междуклетъчните пространства на всеки орган има мрежа от лимфни капиляри. Малки количества от междуклетъчната течност се отвежда (дренира) от лимфните капиляри. Попаднала в тях, тя вече се нарича лимфа. По състав лимфата прилича на тъканната течност, но при преминаването си през лимфните възли и през другите лимфни органи тя се обогатява на лимфоцити. Функциите на лимфата са транспортни и защитни .

лимфни възли

На определени места лимфните съдове се прекъсват от лимфните възли. Лимфните възли са закръглени малки образувания (с големина от лещено до бобово зърно), разположени на групи по 10-20 в определени области на тялото. Лимфните възли изпълняват две важни функции: защитна и лимфоцито-образуваща. При преминаването си през лимфния възел лимфата се очиства от бактериите и ракови те клетки, ако има такива, с което се предотвратява тяхното попадане в кръвообращението.

лимфоми

Злокачествено заболяване на лимфната система. Става въпрос за различни видове рак на лимфите, които притежават различни биологични качества и могат да бъдат разделени в 2 групи: морбус хочкин лимфома и не хочкин лимфома

лъчетерапия ( радоитерапия)

Третиране с йонизирани лъчи, които посредством специална апаратура се насочват към точно определена област на тялото. Облъчването е многократно по-голямо от при рентгенова снимка. Местата, които се облъчват са внимателно подбрани, така че максимално да се щади здравата тъкан. Различават се 2 вида лъчетерапия – вътрешна посредством облъчване с определени радиактивни елементи и външна посредством външно облъчване.

метастаза

Дъщерно туморно образувание, което възниква, когато туморните клетки са се разпространили извън границите на областта (органа), в която е въникнал тумора майка. Далечна метастаза: метастаза, която възниква далеч от мястото на първоначалния тумор. Метастазирането става по кръвен път (хематогенно) или по лимфен път (лимфогенно). Хематогенните метастази много трудно могат да бъдат повлияни оперативно или посредством лъчетерапия. За разлика от тях при лимфогенните метастази чрез операция, химиотерапия или лъчетерапия могат да се постигнат добри резултати.

определяне на стадия на злокачествените тумори ( TNMКласификация)

Стадият се определя в зависимост от големината на тумора, неговото розпространение в съседните и други органи, от броя на засегнатите лимфни възли и наличието на метастази.

T = тумор ; N = съседни лимфни възли ; M = метастази

Посредством числа , прибавени към буквите се определя стадия

Например карцином в ранен стадий без метастази се означава катоT1 N0 M0

прогноза

изгледите за оздравяване, предположение за начина и времето на протичане на болестта.

рецидив

„Връщането на болестта” или повторното и появяване след определен период от време

сарком

злокачествен тумор на съединителната и опорната тъкан

симптом

признак на заболяването

синдром

група от признаци, които са характерни за дадено заболяване; обикновено причината за възникване на болестта и развитието и са неизвестни

С – клетки

Клетки, които се намират между фоликулите в щитовидната жлеза и произвеждат хоромона калцитонин, който регулира обмяната на калции в организма.

сцинтиграфия

Изследване и образно представяне на вътрешните органи с помощта на радиоактивни маркиращи вещества ( препарати). Посредством специална апаратура базата на излъчването на точките се правят на снимки на изследваните органи.

терапия

съвкупност от мероприятия , които трябва да бъдат проведени с цел излекуването на болестта.

тиреоидектомия

оперативно отстраняване на цялата щитовидна жлеза.

трахеоскопия

изследване на трахеятапосредствомшлаухиоптичнасистема

тумор

Терминът Тумор (от латински подутина) основно се използва за название на анормално нарастване на тъкани; в по-тесен смисъл може да е доброкачествено или злокачествено неконтролирано делене на клетки, което може да се разпространи из цялото тяло.

тумор майка

първоначално възникналото злокачествено образувание, от което могат да тръгнат метастази

тънко-иглена биопсия

биопсия с тънка игла посредством която се вземат клетки за изследване.

фоликул

Лат.: малък маркуч, балон; щитовидната жлеза е изградена от фоликули, в които се образува и съхранява хормона на щитовидната жлеза.

химиотерапия

Терапия с химични субстанции, които довеждат до намаляването на растежа на туморните клетки в организма. Използва се най-често при медикаментозно овладяване на туморните клетки като се намалява деленето на клетките. Използва се медикамента цитостатика.

хипертиреоидизъм

Hyper = твърде много

хиперфункция на щитовидната жлеза = повишено отделяне на хормони

хипотиреоидизъм

Hypo =твърдемалко

хипофункция на щитовидната жлеза = намалено отделяне на хормони

хистология/хистологичен

Наука за строежа на биологичните тъкани. Тънък и специално приготвен разрез от тъканта се изследва под микроскоп и по този начин може да се определи дали налице са доброкачествени или злокачествени клетки. Дава и информация за мястото на възникване на тумора.

хормони

Вещества - куриери на тялото, които се произвеждат в специални клетки или тъкани; те достигат мястото на действие посредством кръвта ( хематогенен ) или посредтвом лимфната течност (лимфогенен|).

цитология

Клетъчната биология (позната още като Цитология, от гръцки цитос - съдържащ) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло. Клетъчната биология разглежда не само състава на клетката, но и функционирането ?, както и взаимодействието между клетките и други клетки или между клетките и околоната среда.

цитостатика

Медикаменти, които подтискат растежа на туморните клетки, но същевременно могат да увредат и здрави клетки. Целта е да се намали деленето на клеткиге.

СПОДЕЛИ